Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

W dniu 16 listopada 2018 r. podczas bloku panelowego pt. "Rynek kapitałowy w Polsce – diagnoza problemów, zmiany w regulacjach i standardach działania, perspektywy rozwoju", zorganizowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach Kongresu 590 zostały ogłoszone wyniki VII edycji konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

 

Nagrodę w VII edycji konkursu Kapituła konkursu przyznała dr. Krzysztofowi Kilowi, pracownikowi Katedry Bankowości UEK, za pracę pt. Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych, napisaną pod kierunkiem prof. UEK dr. hab. Ewy Miklaszewskiej na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Jest to już trzecie wyróżnienie rozprawy doktorskiej dra Krzysztofa Kila. Wcześniej doktorat uzyskał I nagrodę w konkursie Krajowej Rady Spółdzielczej na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne z zakresu spółdzielczości oraz II nagrodę w Konkursie Prezesa BFG na najlepsze prace doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

 

Więcej informacji:

www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy/

 

www.bfg.pl/2018/06/07/uroczystosc-wreczenia-nagrod-w-konkursie-bfg/

 

www.krs.org.pl/index.php/promocja-2/konkursy/konkurs-na-najlepsz-prac-badawcz-powicon-ruchowi-spodzielczemu?start=1

Z wielką satysfakcją informujemy, iż decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostaliśmy zakwalifikowani do udziału w projekcie pozakonkursowym o charakterze wdrożeniowym pt. "Mistrzowie Dydaktyki" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, w tym w szczególności metody tutoringu. W naszej Uczelni projekt będzie dotyczył 20 nauczycieli akademickich, którzy obejmą opieką tutorską blisko 100 studentów. Uczelnia otrzyma na ten cel środki finansowe w kwocie do 110 000 złotych. Zajęcia te poprzedzone zostaną stażem dydaktycznym w Wielkiej Brytanii, podczas którego nasi wykładowcy będą mogli skonfrontować swą wiedzę na temat tutoringu z praktykami z brytyjskich uniwersytetów.

Dokumentację projektową przygotował Zespół Tutoringu w składzie: dr Jakub Kwaśny (osoba wskazana do kontaktu z MNiSW), dr Agnieszka Żur, dr Łukasz Danel przy wsparciu Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia prof. dra hab. Jerzego Kornasia. Pomoc administracyjna mgr inż. Katarzyna Szczeklik Wierzbicka z Biura Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.

 

Kontakt: wierzbik@uek.krakow.pl

Open Eyes Economy Summit to międzynarodowy kongres skupiony na wartościach i społeczeństwie – zarówno w ujęciu regionalnym, jak i globalnym. Już 20 i 21 listopada Kraków odwiedzą biznesmeni i artyści, naukowcy i samorządowcy, a także aktywiści społeczni, dziennikarze i studenci.  Będą debatować o roli ekologii w życiu człowieka, zwrócą uwagę na oszczędne i świadome gospodarowanie zasobami, poruszą problem łamania praw człowieka na rynku pracy oraz rozważą zmiany zachodzące w społeczeństwie oraz ich konsekwencje. Open Eyes Economy Summit 2018, podobnie jak dwie poprzednie edycje, odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

 

Tegoroczne dyskusje zostały podzielone na pięć bloków tematycznych:

 

człowiek – praca

firma-idea

marka – kultura

miasto-idea

ład międzynarodowy

 

Więcej informacji oraz rejestrację można znaleźć pod adresem:
www.oees.pl

Miło nam poinformować, że po dokonaniu oceny programowej, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przyznało ocenę wyróżniającą dwóm kierunkom prowadzonym na naszym Uniwersytecie:

 

- ekonomia, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 

- gospodarka i administracja publiczna, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Mamy zaszczyt zaprosić na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu: "Zarządzanie innowacjami w gospodarce. Trendy, modele, strategie", która odbędzie się w dniach 22 - 23 listopada 2018 r., na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Wydarzenie, które organizowane jest przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytetu Szczecińskiego, przy udziale Instytutu Badań nad Innowacjami i Przedsiębiorczością, skierowane jest do środowiska biznesowego i naukowego.

 

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w konferencji można dokonać poprzez rejestrację na stronie internetowej: https://ziwgus.evenea.pl

 

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się w załączonej ulotce .

 

Licząc na pozytywne przyjęcie naszego zaproszenia pozostajemy z głębokim poważaniem,

Milena Krymowska
Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji


Szanowni Państwo,Zakład Etyki i Filozofii Społecznej Katedry Filozofii

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

zaprasza do udziału w konferencji naukowej, 22 - 23 listopada br., zatytułowanej:

 

Kobieta w XXI wieku - między liberalizmem a konserwatyzmem

 

Szczegóły konferencji pod adresem: http://gap.uek.krakow.pl/o-wydziale/katedry/katedra-filozofii/konferencja/

 

W imieniu organizatorów,
prof. dr hab. Janina Filek, dr Katarzyna GuczalskaKatedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej

„Wykluczenie finansowe – współczesne uwarunkowania zjawiska”
Konferencja odbędzie się 27 listopada 2018 roku na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Informacje na temat konferencji są dostępne na stronie:
www.konferencje.alebank.pl/konferencje/wykluczenia-finansowe-2018/

W dniu 16 listopada 2018 r. podczas bloku panelowego pt. "Rynek kapitałowy w Polsce – diagnoza problemów, zmiany w regulacjach i standardach działania, perspektywy rozwoju", zorganizowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach Kongresu 590 zostały ogłoszone wyniki VII edycji konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

 

Nagrodę w VII edycji konkursu Kapituła konkursu przyznała dr. Krzysztofowi Kilowi, pracownikowi Katedry Bankowości UEK, za pracę pt. Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych, napisaną pod kierunkiem prof. UEK dr. hab. Ewy Miklaszewskiej na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Jest to już trzecie wyróżnienie rozprawy doktorskiej dra Krzysztofa Kila. Wcześniej doktorat uzyskał I nagrodę w konkursie Krajowej Rady Spółdzielczej na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne z zakresu spółdzielczości oraz II nagrodę w Konkursie Prezesa BFG na najlepsze prace doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

 

Więcej informacji:

www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy/

 

www.bfg.pl/2018/06/07/uroczystosc-wreczenia-nagrod-w-konkursie-bfg/

 

www.krs.org.pl/index.php/promocja-2/konkursy/konkurs-na-najlepsz-prac-badawcz-powicon-ruchowi-spodzielczemu?start=1

Mamy przyjemność poinformować, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt pt. „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” został wybrany do uzyskania wsparcia w ramach ministerialnego programu Regionalnych Inicjatyw Doskonałości, który został stworzony dla wyróżniających się w regionie uczelni.  Dzięki wsparciu w wysokości  11 897 131, 40 zł  Uczelnia będzie realizować działania służące jej intensywnemu rozwojowi.


Za koordynację prac nad wnioskiem odpowiadał prof. dr hab. Stanisław Mazur, Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej, a MNiSW zaaprobowało na kierownika projektu prof. dra hab. Jerzego Hausnera. Ze względu na ogólnouczelniany charakter projektu został on opracowany w szerokim zespole przy zaangażowaniu wszystkich wydziałów oraz kluczowych jednostek administracyjnych tj. m.in. Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej oraz Działu Nauki.

 

Głównym celem projektu jest rozwój potencjału badawczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w zakresie badań zaawansowanych nad czwartą rewolucją przemysłową oraz wykształcenie zdolności efektywnego zarządzania tym potencjałem. W efekcie wyłoniono 9 głównych obszarów problemowych, w ramach których zostaną powołani liderzy naukowi:

 

1. Złożoność zarządzania organizacjami w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej,

2. Cyfryzacja procesów produkcji i zarządzania,

3. Przemiany na rynkach finansowych i w kluczowych instytucjach rynkowych,

4. Zarządzanie produktem,

5. Nowe relacje przemysłowe,

6. Zasoby rozwojowe nowej gospodarki,

7. Polityka regulacyjna,

8. Mechanizmy zarządzania działaniami zbiorowymi,

9. Modele wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług publicznych.

 

Projekt ten pozwoli na sfinansowanie szeregu działań istotnych z punktu widzenia prowadzenia badań i upowszechniania ich wyników poprzez takie rozwiązania jak utworzenie funduszu grantowego, wsparcie autorów publikacji naukowych, organizowanie konferencji naukowych czy uruchomienie portalu wiedzy.

 

Zgodnie z planowanym harmonogramem, realizacja projektu rozpocznie się na początku 2019 r. i potrwa do końca 2022 r. Za jego obsługę administracyjną będzie odpowiadać Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK we współpracy z jednostkami administracyjnymi w pionie Prorektora ds. Nauki.

3 października 2018 r. w siedzibie Rzecznika Finansowego odbyło się II posiedzenie Jury II edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym, na którym zostali wyłonieni laureaci Konkursu.


W wyniku przeprowadzonych tajnych głosowań, dokonano wyboru najlepszych prac konkursowych, po czym Przewodniczący Jury ogłosił wyniki Konkursu.

W kategorii prac doktorskich I miejsce otrzymał dr Maciej Cycoń za pracę pt. „Odwrócona hipoteka jako forma zabezpieczenia emerytalnego". Promotorem pracy jest Prof. zw. dr hab. Wanda Sułkowska. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 

Więcej informacji: www.rf.gov.pl/inicjatywy/konkurs

W dniach 22-23. 10. br. Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z Zakładem Przedsiębiorczości w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowały VI Ogólnopolską Konferencję Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych.  Jest to cykliczne spotkanie gromadzące polskich akademików zajmujących się problematyką turystyki i rekreacji. W tym roku jako miejsce obrad wybrano Kraków.

 

Współpraca środowiska akademickiego z władzami miasta w Krakowie od lat przebiega bardzo konstruktywnie i owocnie, w tym przypadku również konferencję wspierali: Prezydent Miasta, reprezentowany na spotkaniu przez Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa Panią Katarzynę Gądek, Kraków Convention Bureau i Małopolska Organizacja Turystyczna, reprezentowana na spotkaniu przez Panią Katarzynę Halz oraz ICE Kraków Congress Centre, po którym oprowadzał gości Rzecznik Prasowy Biura Kongresów Pan Michał Zalewski.

 

W pierwszym dniu obrady odbywały się w Collegium Maius, a w drugim na kampusie UEK. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała w imieniu władz UJ Pani prof. dr hab. Maria Próchnicka, a w imieniu Wydziału Zarządzania UEK Pani Prodziekan prof. dr hab. Renata Seweryn. Spotkanie na naszym Uniwersytecie w drugim dniu otwarła Pani Prorektor ds. Komunikacji prof. dr hab. Janina Filek.

 

Pracownicy Katedry aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, wygłaszając referaty i prowadząc sesje.

 

W organizację aktywnie włączyli się Studenci kierunku Turystyka i rekreacja, specjalności Organizacja Kongresów i Wielkich Wydarzeń, traktując to jak świetną praktykę.

 

Uczestnicy ocenili konferencję jako udaną, bardzo podobał się im Campus UEK, ICE Kraków uznali za ikonę miasta, a Kraków jak zwykle wszystkich oczarował. Kolejne spotkanie, planowane za 2 lata, będzie organizował Uniwersytet Warszawski.


 

 

 

 

 

 

Listopad 2018

 

7 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków

Prof. Piotr Augustyniak z UE w Krakowie o obchodach święta niepodległości.

___________________________________________________________________________

7 listopada 2018 roku

www.krakow.wyborcza.pl

Prof. Jacek Purchla: Kraków w niepodległej Polsce zrobił karierę

___________________________________________________________________________

Październik 2018

 

30 października 2018 roku

www.naukawpolsce.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Dziennik Polski

Ministerialne wsparcie dla uczelni w regionie

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Polskie Radio 24

Dofinansowanie otrzymają uczelnie regionalne od MNiSW.

Rozmowa z Jarosławem Gowinem

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Gazeta Ubezpieczeniowa

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.dziennikpolski24.pl

www.gazetakrakowska.pl


Kraków. Ministerialne wsparcie dla dwóch regionalnych uczelni

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.centrumprasowe.pap.pl

MNiSW: pieniądze dla regionów. Które uczelnie dostały dofinansowanie? (komunikat)

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pulshr.pl

Popłyną pieniądze z resortu nauki do uczelni regionalnych

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.radiokrakow.p l

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.krakow.tvp.pl

Uniwersytet Ekonomiczny najwyżej oceniony; otrzyma 12 mln zł

 

Lipiec 2018

__________________________________________________________________________________

11 lipca 2018 roku
www.e-mielec24.pl
Konferencja naukowa - Perspektywy Rozwoju Polski w Warunkach Integracji Europejskiej

__________________________________________________________________________________

10 lipca 2018 roku
www.radiokrakow.pl
Spór o Brexit może zagrozić przyszłości Polaków na Wyspach?
Rozmowa z doktorem Marcinem Kędzierskim

__________________________________________________________________________________

5 lipca 2018 roku
www.pibr.org.pl
Polska Izba Biegłych Rewidentów partnerem XIV kongresu MBA w Krakowie

__________________________________________________________________________________

1 lipca 2018 roku
Personel i Zarządzanie
dr Anna Dolot
: Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z

__________________________________________________________________________________

  

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip