A A A drukuj

Władze Wydziału Finansów

UWAGA!

W dniach od 26 do 29 maja 2016 dziekanat będzie nieczynny.
 
W poniedziałek 30 maja 2016 zapraszamy
na uroczystości związane z Dniem Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie - w tym dniu zostają odwołane dyżury dziekanatu
oraz Pani Dziekan i Prodziekanów Wydziału Finansów.
 

 

Dziekan Wydziału Finansów

Prof. dr hab. Bogumiła Szopa


Podejmuje decyzje w sprawach dotyczących:

 • Odwołań od decyzji Prodziekanów
 • Ponownego wpisu na listę studentów
 • Przeniesienia z innych kierunków studiów lub innych uczelni
 • Odwołań w sprawach słuchaczy studiów doktoranckich

Dyżur: poniedziałek 12:00-13:00
Pokój 013 (Budynek Główny)

PODANIA NALEŻY SKŁADAĆ W DZIEKANACIE

WZORY PODAŃ DO POBRANIA


Prodziekani Wydziału Finansów

Prof. UEK dr hab. Józefa Gniewek 

Rozpatruje sprawy studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia, niestacjonarnych II stopnia
- kierunek  Finanse i rachunkowość
oraz studiów jednolitych magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych) - kierunek: Prawo

Dyżur:

- poniedziałek 10:00 - 11:00
- wtorek 10:00 - 11:0

Prof. UEK dr hab. Bogusław Luchter 

Rozpatruje sprawy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia 
- kierunek: Gospodarka przestrzenna
oraz studiów niestacjonarnych I stopnia -  kierunek: Finanse i Rachunkowość

Dyżur:

- środa 12:00 - 13:00
- piątek 10:00 - 11:00

 

Prodziekani Wydziału Finansów dyżurują w pokoju 014
(Budynek Główny-parter)

Wykaz spraw rozpatrywanych przez Prodziekanów :

 • podanie o wpis warunkowy na kolejny semestr z jednoczesnym skierowaniem na powtarzanie przedmiotu
 • podanie o powtarzanie semestru
 • podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
 • podanie o roczny okres rozliczeniowy
 • podanie o indywidualną organizację studiów ( IOS )
 • podanie o indywidualny plan studiów ( IPS )
 • podanie o indywidualny program kształcenia ( IPK )
 • podanie o urlop okolicznościowy
 • podanie o przedłużenie terminu realizacji  różnic programowych
 • podanie o zmianę formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną
 • podanie o wydanie duplikatu karty okresowych osiągnięć studenta
 • podanie o wydanie duplikatu ELS
 • podanie o wydanie duplikatu indeksu
 • podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim
 • podanie o wydanie duplikatu dyplomu
 • decyzja o skreśleniu z listy studentów
 • decyzja o przepisaniu ocen z innej uczelni lub w związku z powtarzaniem semestru
 • podanie o możliwość realizacji przedmiotów w trakcie urlopu   okolicznościowego
 • podanie o zmianę promotora (za pisemną zgodą obecnego i preferowanego promotora)

Sprawy dotyczące studentów realizujących część studiów na wyjazdach stypendialnych ( z FiR i GP ) rozpatruje prof. UEK dr hab. Józefa Gniewek

WZORY PODAŃ DO POBRANIA