A A A drukuj

Władze Wydziału Finansów

  Dziekan Wydziału Finansów

Prof. dr hab. Bogumiła Szopa


Podejmuje decyzje w sprawach dotyczących:

 • Odwołań od decyzji Prodziekanów
 • Ponownego wpisu na listę studentów
 • Przeniesienia z innych kierunków studiów lub innych uczelni
 • Odwołań w sprawach słuchaczy studiów doktoranckich

W poniedziałek 19 stycznia 2015 dyżur w godz. 11:00-12:00 

Dyżur: poniedziałek 12:00-13:00
Pokój 013 (Budynek Główny)

PODANIA NALEŻY SKŁADAĆ W DZIEKANACIE

WZORY PODAŃ DO POBRANIA

 

Prodziekan Wydziału Finansów

Prof. UEK dr hab. Józefa Gniewek 

Rozpatruje sprawy studentów stacjonarnych I i II stopnia
kierunek  Finanse i rachunkowość 

Dyżur:

- poniedziałek 11:30 - 12:30
- wtorek 11:00 - 12:00

Prodziekan Wydziału Finansów

Dr hab. Bogusław Luchter 

Rozpatruje sprawy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia 
kierunek: Gospodarka przestrzenna

Dyżur:

- środa 12:00 - 13:00
- czwartek 12:00 - 13:00

Prodziekan Wydziału Finansów

Prof. dr hab. Bronisław Micherda

Rozpatruje sprawy studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia,
kierunek Finanse i rachunkowość 

Dyżur:

- poniedziałek 13:00-14:00
- czwartek 10:00-11:00

Prodziekani Wydziału Finansów dyżurują w pokoju 014 (Budynek Główny-parter)

Wykaz spraw rozpatrywanych przez Prodziekanów :

 • podanie o wpis warunkowy na kolejny semestr w związku z przedłużeniem  sesji poprawkowej ( PS )
 • podanie o  krótkoterminowy wpis warunkowy na kolejny semestr
 • podanie o wpis warunkowy na kolejny semestr z jednoczesnym skierowaniem na powtarzanie przedmiotu
 • podanie o trzeci termin egzaminu
 • podanie o powtarzanie semestru
 • podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
 • podanie o roczny okres rozliczeniowy
 • podanie o indywidualną organizację studiów ( IOS )
 • podanie o indywidualny plan studiów ( IPS )
 • podanie o indywidualny program kształcenia ( IPK )
 • podanie o urlop okolicznościowy
 • podanie o przedłużenie terminu realizacji  różnic programowych
 • podanie o przedłużenie wpisu warunkowego
 • podanie o zmianę formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną
 • podanie o wydanie duplikatu karty okresowych osiągnięć studenta
 • podanie o wydanie duplikatu ELS
 • podanie o wydanie duplikatu indeksu
 • podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim
 • podanie o wydanie duplikatu dyplomu
 • decyzja o skreśleniu z listy studentów
 • decyzja o przepisaniu ocen z innej uczelni lub w związku z powtarzaniem semestru
 • podanie o możliwość realizacji przedmiotów w trakcie urlopu   okolicznościowego
 • podanie o zmianę promotora

Sprawy dotyczące studentów realizujących część studiów na wyjazdach stypendialnych ( z FiR i GP ) rozpatruje prof. dr hab. Józefa Gniewek

WZORY PODAŃ DO POBRANIA