A A A drukuj

Władze Wydziału Finansów

Nowe Władze Wydziału Finansów na kadencję 2016-2020:

 

Dziekan Wydziału Finansów

Dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK


Podejmuje decyzje w sprawach dotyczących:

 • Odwołań od decyzji Prodziekanów
 • Ponownego wpisu na listę studentów po skreśleniu
 • Przeniesienia z innych kierunków studiów lub innych uczelni
 • Odwołań w sprawach słuchaczy studiów doktoranckich
PODANIA NALEŻY SKŁADAĆ W DZIEKANACIE
 
 
Budynek Główny, pok. 013
 
DYŻUR:
 
Poniedziałek 12:00-13:00 (Uwaga! W dniu 19.09.2016 dyżur 13:00-14:00)

 

Prodziekani Wydziału Finansów:

 •  Prodziekan ds. Nauki Wydziału Finansów  - Prof. UEK dr hab. Józefa Gniewek
 • Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Finansów - Dr hab. Maria Płonka
 • Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Finansów - Dr  hab. Małgorzata Kożuch.

Prodziekani Wydziału Finansów dyżurują w pokoju 014
(Budynek Główny-parter)

_______________________________________________________

Dr hab. Józefa Gniewek, prof. UEK

Rozpatruje sprawy studentów:

 • Kierunku: PRAWO (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Corporate Finance & Accounting (studia w j. angielskim)
Dyżur:
 • poniedziałek 12:30 - 13:30
 • wtorek 13:00 - 14:00
_______________________________________________________


Dr hab. Maria Płonka

Rozpatruje sprawy studentów:

 • studiów NIESTACJONARNYCH kierunku: Finanse i rachunkowość

Dyżur:
 • wtorek 11:30 - 12:30
 • czwartek 10:00 - 11:00
_______________________________________________________


Dr hab. Małgorzata Kożuch

Rozpatruje sprawy studentów:

 • studiów STACJONARNYCH kierunku: Finanse i rachunkowość

Dyżur:
 • poniedziałek 11:00 - 12:00
 • piątek 14:00 - 15:00
_______________________________________________________

 

Koordynator do spraw dydaktycznych na kierunku PRAWO:

Dr hab. Aneta Kaźmierczyk

Dyżur:
 • środa 15:00 - 16:00 (21.09.2016 - dyżur odwołany)

_______________________________________________________

Wykaz spraw rozpatrywanych przez Prodziekanów :

 • podanie o wpis warunkowy na kolejny semestr z jednoczesnym skierowaniem na powtarzanie przedmiotu
 • podanie o powtarzanie semestru
 • podanie o roczne rozliczenie
 • podanie o indywidualny tryb odbywania zajęć ( ITZ )
 • podanie o indywidualny plan studiów ( IPS )
 • podanie o indywidualny program kształcenia ( IPK )
 • podanie o urlop okolicznościowy
 • podanie o przedłużenie terminu realizacji  różnic programowych
 • podanie o zmianę formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną
 • podanie o wydanie duplikatu ELS
 • podanie o wydanie duplikatu indeksu
 • podanie o wydanie duplikatu dyplomu
 • decyzja o skreśleniu z listy studentów
 • decyzja o przepisaniu ocen z innej uczelni lub w związku z powtarzaniem semestru
 • podanie o możliwość realizacji przedmiotów w trakcie urlopu   okolicznościowego
 • podanie o zmianę promotora (za pisemną zgodą obecnego i preferowanego promotora)

PODANIA DO PRODZIEKANÓW NALEŻY SKŁADAĆ WE WŁAŚCIWYM DZIEKANACIE

Sprawy dotyczące studentów realizujących część studiów na wyjazdach stypendialnych
( kierunku: Finanse i Rachunkowość) rozpatruje prof. UEK dr hab. Józefa Gniewek

WZORY PODAŃ DO POBRANIA