Uniwersytet Dzieci

A A A drukuj

Regulamin

REGULAMIN

UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE


§ 1


1. Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zwany dalej „UD” jest formą kształcenia przeznaczoną dla dzieci w wieku 6-12 lat.

2. Każdorazowo, gdy w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) Uczelni – należy przez to rozumieć Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

2) Opiekunie – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego dziecka,

3) Uczestniku – należy przez to rozumieć dziecko kształcące się w ramach UD,

4) Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową o adresie www.ud.uek.krakow.pl.

§ 2


1. Misją i rolą UD jest w szczególności:

1) rozbudzanie zainteresowań dzieci problematyką ekonomiczną, społeczną, obywatelską i psychologiczną,

2) rozwój potencjału intelektualnego,

3) rozwój świadomości ekonomiczno-społecznej i obywatelskiej dzieci,

4) dostarczanie wiedzy przydatnej w życiu społecznym, uzupełnianie edukacji szkolnej,

5)  kształtowanie postaw obywatelskich,

6) aktywizacja społeczna młodego pokolenia, rozbudzanie aspiracji,

7) sprzyjanie integracji międzypokoleniowej poprzez współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku UEK,

8) stwarzanie możliwości wartościowego spędzania wolnego czasu, poszerzania doświadczeń, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.


2. UD realizuje cele:

1) edukacyjno-poznawczy,

2) kulturotwórczy,

3) integracyjny,

4) rozwojowy.

§ 3

1. Wszelkie szczegóły dotyczące kształcenia w ramach UD dostępne są na stronie internetowej.

2. UD prowadzi zajęcia w cyklach rocznych, zwanych rokiem akademickim. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry – zimowy i letni. Rok akademicki zaczyna się inauguracją w październiku i kończy się w czerwcu. Oba wydarzenia mają formę wykładu otwartego o charakterze uroczystym.

3. Nauka w ramach UD zorganizowana jest w formie wykładów i warsztatów.

4. Wykłady i warsztaty odbywać się będą na terenie UEK w Krakowie, a wycieczki w różnych miejscach Krakowa i województwa.

5. Możliwe są dodatkowe aktywności w postaci dodatkowo płatnych wycieczek.

6. Harmonogram zajęć zamieszczony jest na stronie internetowej.

 § 4

1. Informacje o terminie rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, a także o limicie przyjęć na dany rok akademicki, zamieszczane są każdorazowo na stronie internetowej.

2. Warunkiem uczestnictwa w UD jest wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej, w tym podpisanie oświadczenia o akceptacji niniejszego regulaminu, oraz uiszczenie opłaty za zajęcia we wskazanym na stronie internetowej terminie. Formularz rejestracyjny oraz dowód wniesienia opłaty należy dostarczyć do sekretariatu UD (dokładne wskazanie miejsca – na stronie internetowej).

3. Z zastrzeżeniem ust.4-5, Uczelnia nie zwraca opłat za zajęcia, na których uczestnik nie był obecny.

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w UD, opiekunowi zostanie  zwrócona proporcjonalna część opłaty, po potrąceniu opłaty proporcjonalnej za zajęcia, które odbyły się do momentu złożenia przez opiekuna stosownego oświadczenia na piśmie, a także po potrąceniu kosztów indeksu i identyfikatora.

5. Zwrot opłaty, po potrąceniu kosztów określonych w ust.4, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o rezygnacji.

 § 5

1. Uczestnicy powinni przybyć na zajęcia punktualnie i są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób prowadzących zajęcia.

2. W czasie zajęć uczestnicy nie mogą samowolnie opuszczać sal, w których odbywają się zajęcia.

3. Opiekunowie nie mają wstępu na wykłady i warsztaty.

4.Uczelnia zapewnia uczestnikom opiekę w trakcie zajęć w ramach UD. Po zakończeniu zajęć opiekę nad uczestnikami przejmują opiekunowie. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.

5. W wycieczkach, o których mowa w §3 ust.6, uczestnicy biorą udział wraz ze swoimi opiekunami i to opiekunowie zapewniają wówczas uczestnikom opiekę.

6. W przypadku rażącego naruszania norm zachowania i ignorowania poleceń prowadzących zajęcia, Uczelnia zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników UD.

 § 6

1. W przypadku konieczności odwołania wcześniej zaplanowanych zajęć, Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby zajęcia obyły się w innym terminie.

2. Zajęcia w formie warsztatów mogą zostać odwołane gdy liczba uczestników, którzy dokonali na nie zapisu, nie przekroczy minimalnej liczby uczestników, tj. 10 osób.

3. Zajęcia w formie wycieczek mogą zostać odwołane, jeśli na ich odbycie się nie pozwolą warunki pogodowe.

4. W sytuacjach, o których mowa w ust.2-3, Uczelnia może nie zorganizować zajęć w innym terminie.

5. Informacje o ewentualnym odwołaniu zajęć i o zmianie terminu zajęć będą umieszczane na stronie internetowej.

§ 7

1. Warunkiem zaliczenia semestru jest obecność na 3 wykładach i na 1 zajęciach w formie warsztatu.

2. Uczestnicy, którzy spełnią warunki określone w ust.1, otrzymają „Dyplom Uniwersytetu Dziecięcego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”.

3. Wręczane uczestnikom identyfikatory, indeksy i dyplomy mają charakter symboliczny.

§ 8

1. Uczestnicy oraz ich opiekunowie zobowiązani są na bieżąco śledzić wszelkie informacje zamieszczane przez Uczelnię na stronie internetowej i stosować się do nich.

2. Komunikacja pomiędzy Uczelnią a opiekunami odbywać się będzie drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej.