A A A drukuj

UEK w organizacjach międzynarodowych

1. Study in Krakow

Konsorcjum „Study in Krakow" powstało w 2006 roku z inicjatywy czterech uczelni krakowskich: UJ, AGH, Politechniki Krakowskiej oraz UEK. Początkowo miało na celu połączenie wysiłków organizacyjnych i finansowych uczelni krakowskich oraz Urzędu Miasta skierowanych na promocję oferty edukacyjnej Krakowa za granicą. Pierwsze wspólne kroki Konsorcjum stawiało na konferencji i targach EAIE - European Association for International Education w Bazylei 2006, w Trondheim 2007 oraz w Antwerpii w 2008 roku. Pomysł okazał się trafiony, nie tylko dzięki zaprezentowaniu ciekawszej i spójnej oferty, ale również wyróżnieniu naszego regionu na tle całego kraju. Do tego czasu nie istniała żadna oficjalna forma promocji Miasta, która w takim stopniu wykorzystywałaby potencjał zarówno turystyczny jak i edukacyjny. W 2008 roku Konsorcjum rozszerzyło się o sześć nowych uczelni: Uniwersytet Rolniczy, PAT, PWST, Uniwersytet Pedagogiczny, ASP i AWF, później dołączyła także Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego. Została podpisana oficjalna umowa pomiędzy Gminą Miejską Kraków a uczelniami krakowskimi, przygotowano także wspólny program działań, który koncentruje się na stworzeniu pełnej oferty edukacyjnej, promowanej przez specjalnie utworzoną stronę internetową: www.studyinkrakow.edu.pl.

2. European University Association

EUA jest organizacją skupiającą uczelnie z ok. 50 krajów. Organizacja powstała z połączenia z Association of European Universities i Confederation of European Union Rectors' Conferences. EUA oficjalnie reprezentuje sektor uczelni w ramach działań związanych z Procesem Bolońskim. Oferuje eksperckie zasoby dot. europejskiej edukacji wyższej i badań naukowych. Podejmuje działania wzmacniające kierowanie i zarządzanie uczelniami. Inicjuje projekty finansowane ze środków UE, w których członkowie EUA mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym sektora edukacji wyższej.

3. Network of International Business and Economic Schools (NIBES)

Założona w 1996 roku organizacja koncentruje się na następujących obszarach: innowacyjne programy wymian studenckich, badaniach naukowych, wspólnych programach akademickich, praktykach, wymianach wykładowców, distance learning, programach edukacyjnych dla osób zajmujących się zarządzaniem.

4. University Network of European Capitals of Culture (UNEECC)

University Network of European Capitals of Culture (UNEECC) - organizacja powstała w grudniu 2006 r. z inicjatywy Uniwersytetu w Pecs (Węgry). Grupuje uczelnie z miast które były lub będą Europejskimi Stolicami Kultury. Wśród głównych celów UNEECC jest m.in. wzmocnienie współpracy międzyuczelnianej na polu działań kulturalnych oraz edukacyjnych, mobilności i badań naukowych. UNECC ułatwia podejmowanie wspólnej działalności badawczej oraz edukacyjnej.

5. European Management and Business Sciences (EMBS) 

EMBS jest siecią renomowanych uczelni kształcących w zakresie biznesu z różnych krajów Europy.  Zgrupowane w ramach sieci uczelnie oferują zintegrowany program studiów,  w ramach którego studenci mogą zdobyć wiedzę w dziedzinie zarządzania ze szczególnym ukierunkowaniem na perspektywę europejską. Certyfikat przyznawany absolwentom oferowanego programu studiów (pozwalającego zdobyć 60 pkt ECTS) sygnowany jest przez wszystkie uczelnie sieci EMBS.
Uczelnie członkowskie EMBS:
Dania: UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK
Francja: GROUPE SUP DE CO. MONTPELLIER, GROUPE ESC NORMANDIE, UNIVERSITE JEAN-MOULIN - LYON 3, ESC CLERMONT, ESC BREST
Niemcy: UNIVERSITÄT STUTTGART, OTTO-FRIEDRICH UNIVERSITÄT BAMBERG, UNIVERSITÄT REGENSBURG
Polska: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
Hiszpania: UNIVERSIDAD DE CORDOBA, UNIVERSIDAD DE ALCALA, UNIVERSIDAD DE GRANAD

6.  Magna Charta Universitatum

Magna Charta Europejskich Uniwersytetów zainicjowana została propozycją Uniwersytetu Bolońskiego złożoną w 1986 roku najstarszym uniwersytetom Europejskim. Tekst dokumentu, sporządzony w styczniu 1988 roku został podpisany przez wszystkich Rektorów obecnych w Bolonii na obchodach 900-lecia Uniwersytetu Bolońskiego. Dokument koncentruje się wokół najgłębszych wartości tradycji uniwersyteckiej i wzmacnia więzi pomiędzy Europejskimi Uniwersytetami. The Magna Charta Observatory, organizacja założona przez Uniwersytet Boloński i European University Association ma na celu zbieranie informacji, wyrażanie opinii i przygotowanie dokumentów związanych z uznaniem i ochroną fundamentalnych wartości i praw uniwersyteckich ujętych w Magna Charta.