Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

 

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.

Dzisiejsza uroczystość jest dowodem uznania wybitnych zasług Pana Profesora zarówno dla Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ, jak i rozwoju nauki m.in. w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji, socjologii kultury, czy socjologii stosunków międzynarodowych. Jesteśmy dumni, że dokonania i wysiłek osób nierozerwalnie związanych z naszą Uczelnią doceniane są również w innych ośrodkach naukowych, czego znakomitym przykładem jest tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego przyznany Panu Profesorowi - napisał w liście gratulacyjnym JM Rektor prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół.

 

Prof. Jerzy Mikułowski Pomorski jest wybitnym uczonym, cenionym w Polsce i na świecie medioznawcą i komunikologiem, autorem licznych prac z zakresu socjologii kultury, socjologii stosunków międzynarodowych, komunikacji międzykulturowej i komunikacji medialnej, ekspertem UNESCO i członkiem wielu organizacji międzynarodowych, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. W latach 1990-1996 był Rektorem ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).


 

 

 

 


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie organizują kolejną edycję kursu „Szkoły Giełdowej" - PODSTAWY INWESTOWANIA NA GIEŁDZIE. Uczestnikiem kursu może być każdy zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy o rynku kapitałowym, giełdzie i inwestowaniu w papiery wartościowe (nie ma żadnych wymogów formalnych dotyczących poziomu wykształcenia uczestników). W szczególności oferta ta skierowana jest do osób początkujących, pragnących podjąć działalność inwestycyjną na własny rachunek, ale nie znających zasad funkcjonowania rynku kapitałowego.

 

Kursy Szkoły Giełdowej - PODSTAWY INWESTOWANIA NA GIEŁDZIE organizowane są cyklicznie, w miarę napływających zgłoszeń. Zajęcia odbywają się w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Każdy kurs stanowi cykl wykładów (trzy lub dwa spotkania, zajęcia w piątki po południu, w soboty i w niedziele) obejmujący podstawowe informacje z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce (łącznie 14 godzin).

 

Poszczególne wykłady - prowadzone według programu przygotowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie - dotyczą następujących zagadnień:


  - Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe - 3 godz.
  - Funkcjonowanie giełdy - 3 godz. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę - 2 godz.
  - Wybór i ocena spółki - 3 godz.
  - Zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych - 3 godz.

 

Wykładowcami Szkoły Giełdowej są pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego oraz pracownicy domów maklerskich i banków.

Odpłatność za kurs wynosi 370 zł.

Po skończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia Szkoły Giełdowej.

Termin zapisów: do 22 listopada 2017 r.

Termin kursu: 24, 25, 26 listopada 2017 r.

 

Informacje:  pawilon F, pokój 602, tel./fax (12) 293 50 81, e-mail: kluczewa@uek.krakow.pl

Zgłoszenia: https://www.gpw.pl/szkola-gieldowa

 

Zapraszamy również do udziału w kursie Giełda dla średnio zaawansowanych, który jest kontynuacją kursu „Podstawy Inwestowania na Giełdzie" i przeznaczony jest dla osób, które posiadają już podstawową wiedzę na temat funkcjonowania giełdy.

Koszt uczestnictwa wynosi 450 zł. i obejmuje 14 godzin wykładów (sobota-niedziela)

 

Termin zapisów: do 25 listopada 2017 r.

Termin kursu: 2,3  grudnia 2017 r.

Informacje:  pawilon F, pokój 602, tel./fax (12) 293 50 81, e-mail: kluczewa@uek.krakow.pl

Zgłoszenia: https://www.gpw.pl/szkola-gieldowa

 

Szkolenie odbywa się 2 razy w roku w miarę zgłaszania się chętnych.

 

W przypadku zapisu na oba moduły przewidziana jest zniżka w wysokości 10 % a łączny koszt uczestnictwa wynosi 738 zł.


Z inicjatywy prof. UEK dr hab. Stanisława Mazura - Dziekana Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej w porozumieniu z JM Rektorem prof. dr hab. inż. Andrzejem Chochołem przygotowano projekt pt.

 

Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie szkolnictwa wyższego.

 

Celem projektu jest przygotowanie uczelni ekonomicznych do adaptacji do nowego otoczenia regulacyjnego, a także dostarczenie inicjatorom reformy nauki i szkolnictwa wyższego wiedzy na temat spodziewanych skutków projektowanych zmian.

 

Projekt jest realizowany przez konsorcjum pięciu publicznych uczelni ekonomicznych, a jego liderem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 

W ramach stworzonego konsorcjum dokonano podziału na następujące obszary tematyczne, wskazując Uczelnie odpowiedzialne za prace w poszczególnych obszarach:

 

 -  badania naukowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

 -  dydaktyka - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

 -  współpraca z otoczeniem zewnętrznym - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;

 -  finanse uczelni - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

 -  ustrój i zarządzanie uczelnią - Szkoła Główna Handlowa.

 

Na realizację projektu finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG" pozyskano środki w wysokości 1 953 000 zł.

 

Okres realizacji projektu, który oprócz wymiernych korzyści dla uczestniczących w nim uczelni ekonomicznych ma także dostarczyć Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego analiz skutków projektowanej reformy szkolnictwa wyższego z perspektywy ex ante, wynosi 24 miesiące.

 


Małopolska Chmura Edukacyjna" to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (technika i licea).

 

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie koordynuje projekt w dwóch obszarach tematycznych: przedsiębiorczość oraz matematyka (z elementami rachunkowości). Rok akademicki 2017/2018 jest kolejnym rokiem współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.

 

Wideorelacja: http://telewizja.malopolska.pl/?videos=malopolska-chmura-edukacyjna-nowy-wymiar-edukacji

 

Więcej informacji o Projekcie MChE: http://e-chmura.malopolska.pl/

 


Wydział GAP we współpracy z Fundacją GAP i Kołem Naukowym GAP otwiera przed Wami
szanse na odbycie płatnych staży.

Zapraszamy wszystkich studentów studiów stacjonarnych UEK do wzięcia udziału w 15. Konkursie Sympozjalnym
na najlepszy esej/artykuł naukowy,
dotyczący jednego z poniższych tematów:

- Miejska gospodarka okrężna
- Nierówności społeczne

 

Autorzy 3 najlepszych prac wygrają płatne staże w:

Banku Gospodarstwa Krajowego

Orange S.A.,

Tauron Polska Energia

Oprócz nagrody głównej laureaci wezmą udział w 46. Sympozjum GAP, które odbędzie się w dniach 19-21 stycznia 2018 r. w Szczyrku.


Termin nadsyłania abstraktu: 26 listopada br.

Termin nadsyłania prac: 3 grudnia br.

Prace należy nadsyłać mailem na adres: 
konkurs.sympozjalny@fundacjagap.pl

Szczegóły, w tym wymogi redakcyjne znajdują się w ogłoszeniu.

W razie pytań prosimy o kontakt: konkurs.sympozjalny@fundacjagap.pl

 

Termin konferencji: 28 - 29 listopada 2017

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

„Odpowiedzialne Badania i Innowacje - nauka dla społeczeństwa i gospodarki" to pierwsza tego typu konferencja organizowana dla polskiego środowiska naukowego, przedstawicieli biznesu, samorządów, organizacji pozarządowych. Jej celem jest zbudowanie trwałej, interdyscyplinarnej platformy współpracy między tymi sektorami.

 

Szczególnym celem konferencji jest upowszechnienie programów badawczych, dydaktycznych, edukacyjnych, odpowiadającym na współczesne wyzwania globalne i lokalne, które przyczynią się do dobrostanu społecznego.

 

Konferencja organizowana w Poznaniu zgromadzi ekspertów, naukowców i praktyków. Zaprezentują oni najważniejsze trendy i wpisujące się w nie projekty w obszarze odpowiedzialnych badań, innowacji społecznych, nowych programów kształcenia, wzmacniających współpracę różnych środowisk z uczelnią.

 

W ramach wykładów plenarnych, dynamicznych sesji równoległych połączonych z otwartą debatą,

 

Więcej informacji

 

 Program konferencji

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. prof. zw. dr. hab. inż. Stanisława Urbana, dr h.c.
 
długoletniego nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
byłego:
Prodziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego,

Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym,
Kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Obrotu Rolnego,
Kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej,
Członka Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN,
Członka Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN.

Pogrążonej w smutku Rodzinie Zmarłego
oraz całej Społeczności Akademickiej
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 

 
Zapraszamy na III Międzynarodową Konferencję Naukową w celu przedstawienia tematu ukierunkowanego na rozważania teoretyczne lub praktyczne (wywiad, ankieta, analiza interatury, eksperyment, doświadczenie itp).

 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny.

 

Gwarancja uzyskania artykułu w czasopiśmie i monografii w dniu konferencji.
Autor decyduje, gdzie kieruje artykuł (5,6 i 25 punktów).


Zapewniamy co najmniej minimum kadrowe wymagane do uznania konferencji jako Międzynarodowej Konferencji Naukowej.

 

Więcej informacji

26.04.2017 roku
Dziennik Polski
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
prof. dr hab. Marek Lisiński

"Jakość kształcenia nie może być tylko hasłem"

 

13 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"Rozmowy przed północą"
Radio Kraków

 

3 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"W gąszczu etykiet"
http://web1.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/w-gaszczu-etykiet/

 

23 marca 2017 roku
rp.pl
dr Bartłomiej Biga
Czas na wartości i budowę relacji zamiast pogoni za szybkim zyskiem 

 

22 marca 2017 roku
pfron.org.pl
prof. dr hab. Janina Filek
Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia 

 

22 marca 2017 roku
biznes.lovekrakow.pl
dr Monika Musiał-Malago
Wieliczka i Niepołomice jako alternatywa dla mieszkań na obrzeżach Krakowa 

 

20 marca 2017 roku
krakow.tvp.pl
Aktualności
Trwa Wampiriada na Uniwersytecie Ekonomicznym 

 

20 marca 2017 roku
rp.pl
prof. UEK dr hab. Jadwiga Barbeka
Polska wschodzącą gwiazdą przemysłu spotkań 

 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip