Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

W dniu 19 czerwca 2018 roku wniosek w ramach konkursu NCBiR (nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18) o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA-EDUKACJA-ROZWÓJ - POWER (projekt wdrożeniowy) został oceniony pozytywnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i otrzymał dofinansowanie w kwocie: 2 190 305,76 złotych na uruchomienie dualnych studiów stacjonarnych na kierunku Finanse i rachunkowość - profil praktyczny, które będą realizowane w Nowym Targu od 1 października 2018 roku.

 

Projekt został złożony przez Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych w Nowym Targu - jednostkę wspólną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

 

Dzięki projektowi Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, wspólnie z Podhalańską Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Nowym Targu, będzie po raz pierwszy prowadził studia dualne wspólnie z pracodawcami na kierunku o profilu praktycznym. Projekt ten wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów, pracodawców oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie kształcenia na uczelniach wyższych.

 

Projekt przygotował zespół w składzie:

Prof. UEK dr hab. Robert W. Włodarczyk - koordynator projektu

Prof. UEK dr hab. Maria Płonka - członek zespołu projektowego

Dr hab. Paweł Bielawski - członek zespołu projektowego

Dr Paweł Zamora - członek zespołu projektowego

Mgr Andrzej Sasuła - członek zespołu projektowego

Mgr Paweł Milka - członek zespołu projektowego

Magdalena Smoleń - obsługa administracyjna projektu

 

 

Studia dualne (przemienne) proponowane w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych w Nowym Targu wyróżniają się tym, że w okresie 3-letniego kształcenia w trybie stacjonarnym, student równolegle odbywa staże zawodowe i praktyki zawodowe w zakładzie pracy w cyklu przemiennym: np. jeden miesiąc uczestniczy w zajęciach dydaktycznych na uczelni, a drugi miesiąc pracuje w zakładzie pracy (banki i instytucje finansowe, biura rachunkowe, firmy ubezpieczeniowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne urzędy i instytucje otoczenia biznesowego).

 

Ponadto, po każdym roku akademickim w okresie przerwy wakacyjnej student jest zobowiązany przepracować jeden miesiąc w zakładzie, gdzie odbywa praktykę. Staż zawodowy odbywa się w wymiarze części etatu na podstawie umowy o pracę, zawartej pomiędzy studentem a przedsiębiorstwem zatrudniającym, w ramach której otrzymuje wynagrodzenie.

 

Program szkolenia zawodowego jest dostosowany do profilu produkcyjno-organizacyjnego danego zakładu pracy oraz do teoretycznego programu studiów. Studia dualne będą uruchomione w Nowym Targu w odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców jak i studentów, którzy argumentują, że wiedza i umiejętności, z jakimi absolwenci opuszczają uczelnie nie wystarczają do podjęcia pracy zawodowej.

 

Zachęcamy do zapoznania się z fragmentem filmu „Fundusze z Myślą o Tobie”, stworzonym we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Film dotyczy m.in. realizowanego przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie projektu Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania, który finansowany jest ze środków Funduszy Unijnych.

 

Prof. UEK dr hab. Piotr Buła jako koordynator merytoryczny projektu Małopolska Chmura Edukacyjna, przedstawia szczegóły dotyczące realizacji projektu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Film prezentuje również zajęcia online z obszaru Przedsiębiorczość, prowadzone przez Panią dr Małgorzatę Kosałę. Koordynatorem administracyjnym projektu MChE na UEK jest Pani mgr inż. Patrycja Kołodziejczyk.

 

Link do filmu (ODCINEK 3): http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/fundusze-europejskie-na-antenie-tvp-krakow

 

Więcej informacji o Projekcie MChE: http://e-chmura.malopolska.pl/

 

Pragniemy poinformować, że dnia 22 maja 2018 r.  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził wnioski złożone przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK, w  ramach projektu  pozakonkursowego pt. „Akredytacje zagraniczne" w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na które Szkoła otrzymała środki finansowe w wysokości prawie 650 000 PLN.

 

            Celem niniejszego projektu jest uzyskanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych podnoszących międzynarodową konkurencyjność oraz wspomaganie działań w zakresie zwiększenia poziomu ich umiędzynarodowienia poprzez wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej dla zagranicznych studentów i naukowców. Wsparcie finansowe obejmuje koszty procedur uzyskiwania kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji, które wyróżnione zostały w specjalnym katalogu organizacji akredytujących. Ponadto uczelnie ubiegające się o dofinansowanie muszą spełniać szereg szczegółowo określonych warunków.

 

Wnioski złożone przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK dotyczyły trzech wybranych akredytacji zagranicznych: EPAS, AMBA oraz IACBE (opisane poniżej).

 

Akceptacja przez MNiSW wszystkich trzech wniosków to ogromny sukces KSB UEK, a także kolejny etap w realizacji celu strategicznego związanego z umiędzynarodowieniem. Wspieranie rozwoju międzynarodowego szkół jest również kluczowym elementem polityki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Proces akredytacyjny jest ogromnym wyzwaniem dla naszej jednostki, gdyż szczegółowa ocena obejmująca wiele kryteriów związanych z działalnością Szkoły, wymaga czasu i zaangażowania wszystkich interesariuszy. Uzyskana akredytacja stanowi narzędzie w procesie doskonalenia jakości oferowanych programów studiów, poprawy konkurencyjności Szkoły, a tym samym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na arenie narodowej i międzynarodowej.

 

prof. UEK dr hab. Piotr Buła

Dyrektor

Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK       

 

 

 

 

Akredytacje zagraniczne, na które KSB UEK uzyskała dofinansowanie MNiSW:

 

EPAS (European Programme Accreditation System) jest międzynarodową certyfikacją programu przyznawaną przez European Foundation for Management Development (EFMD). Akredytacja ta należy do jednej z trzech najbardziej ekskluzywnych i prestiżowych certyfikacji rozpoznawalnych na całym świecie, a jej  celem jest wyłonienie czołowych programów MBA. Podstawowe kryterium uzyskania akredytacji EPAS obejmuje weryfikację jakości programów, zwracając szczególną uwagę m.in. na: pozycję programu na rynku narodowym i międzynarodowym, znaczenie danego programu dla uczelni, jakość przekazywanej wiedzy, a także poziom kadry naukowej. Instytucja po uzyskaniu akredytacji EPAS zobowiązuje się rozwijać i stale udoskonalać swoją działalność na rynku krajowym i międzynarodowym, przekazując najnowsze koncepcje z zakresu zarządzania, stwarzając wokół programu silne środowisko biznesowe, sformalizowany system zapewniania jakości oraz dbanie o wysoką ocenę na runku edukacyjnym. Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest członkiem EFMD (Full Member) od 2011 roku.

 

IACBE (International Accreditation Council for Business Education) jest wiodącą amerykańską instytucją akredytującą o zasięgu globalnym, która w swej działalności skupia się na szkołach biznesowych. Wyróżnikiem akredytacji IACBE jest idea, według której jakość akademicka i doskonałość w edukacji biznesowej powinny być mierzone w kategoriach uzyskiwanych wyników edukacyjnych w stosunku do przyjętej przez daną jednostkę misji, a nie przez narzucane normy odnoszące się tylko do zasobów akademickich. Nacisk na wyniki związane z misją ma fundamentalne znaczenie dla całego procesu zapewniania jakości w akredytacji IACBE. Przyznana akredytacja jest gwarancją, że jednostka biznesowa spełnia międzynarodowe standardy, posiada najwyższą jakość oferowanych programów oraz kieruje się najlepszymi praktykami w edukacji biznesowej. Ponadto akredytowane instytucje zobowiązują się do ciągłego podnoszenia poziomu jakości kształcenia jako stałego elementu dalszego funkcjonowania. Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest członkiem IACBE (Educational Membership) od stycznia 2018 roku.

 

AMBA (Association of MBAs) - jest międzynarodowym, niezależnym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu, które jako jedyny profesjonalny podmiot łączy studentów MBA, absolwentów akredytowanych szkół biznesu i ich pracodawców na całym świecie. Instytucja ta jako autorytet w swojej dziedzinie, wyznacza globalne standardy i przyznaje międzynarodowe akredytacje dla uczelni prowadzących programy Master of Business Administration (MBA). Akredytacja AMBA jest wyróżnikiem, marką jaką szczycą się najlepsze uczelnie, która potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA. Tylko 2 procent wszystkich programów MBA na świecie posiada tę prestiżową akredytację. Surowe kryteria oceny, szczegółowa i dogłębna weryfikacja programu stanowią o wyjątkowości usługi akredytacyjnej AMBA. Idea akredytacji opiera się na przekonaniu, że programy MBA powinny przekazywać najlepsze praktyki w biznesie, nadążać za zmieniającymi się trendami i wprowadzać innowacje w kształceniu menedżerskim.

 

 

 

 

 


Katedra Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej 

 

Nauki społeczne - matematyczne czy matematyzowalne?"

poświęconej pamięci Profesora Andrzeja Malawskiego

 

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 września 2018 roku na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół.  

 

Informacje na temat konferencji są dostępne na stronie:

http://matematyka.uek.krakow.pl/AMC/konferencja.php

Katedra Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,  Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Międzynarodowe Centrum Naukowo - Badawcze im. Prof. dr hab. Jerzego Trzcienieckiego, oraz Fundacja Zarządzania Międzynarodowego

 

mają zaszczyt zaprosić do udziału w 

 

VIII Konferencji dla polskich profesorów nauk organizacji i zarządzania pt:

 

Nauki zarządzania - wczoraj, dziś, jutro"

poświęconej pamięci Prof. dra hab. dr h.c. Janusza Teczke  

 

Konferencja odbędzie się w dniach  7 - 8 września 2018 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

  Patronat nad konferencją objęli:
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół.
Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej  

 

Informacje na temat konferencji są dostępne na stronie:

http://katzm.uek.krakow.pl/konferencje

Z przyjemnością informujemy, że artykuł pt. How do traders make investment decisions – fast or slow? zgłoszony przez zespół w składzie dr Elżbieta Kubińska, dr Marcin Czupryna, dr Łukasz Markiewicz oraz prof. Jan Czekaj otrzymał nagrodę 2018 Conference Best Paper Award na Konferencji SECOND ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE-2018.

 

Konferencja ta została zorganizowaną przez University of Hustorn Downtown, Can Tho University oraz University of Economics and Law-Vietnam National University HCMC i odbyła się w Ho Chi Minh City w Wietnamie w dniach 31 maja -1 czerwca. Wśród wszystkich artykułów zgłoszonych na konferencję artykuł zgłoszony przez zespół prof. Jana Czekaja okazał się najlepszy. Artykuł powstał dzięki współpracy Katedry Rynków Finansowych Wydziału Finansów i Prawa z firmą tradingową OSTC Poland. Zespół przygotowujący artykuł dziękuje menadżerom i traderom za udział i pomoc w realizacji badania. Udział konferencji był także rezultatem współpracy naszego Uniwersytetu z University of Economics and Law-Vietnam National University w Ho Chi Minh City, którą od lat koordynuje Dział Współpracy Międzynarodowej.

 

Gratulujemy autorom osiągniętego sukcesu!

 

 

 

Dr hab. Konrad Grabiński uzyskał nagrodę im. profesora Stanisława Skrzywana za pracę habilitacyjną pt. „Determinanty kształtowania wyniku finansowego w teorii i praktyce europejskich spółek giełdowych" w kategorii najlepszych prac z dziedziny rachunkowości. Organizatorem konkursu był Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

Dziekan Wydziału Finansów i Prawa wraz z Katedrą Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej 

 

„GAMENET Conference Kraków 2018",

która odbędzie się w dniach 17-21 września 2018 roku na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Konferencja ta podsumowuje pierwszy rok działalności międzynarodowej sieci badawczej „European Network for Game Theory" zrzeszającej naukowców z ponad 30 krajów.

 

Patronat nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół.

 

Informacje na temat konferencji i towarzyszącej jej szkole można znaleźć na stronach:

 

https://conference.gametheorynetwork.com

https://trainingschool.gametheorynetwork.com

 

Katedra Mikrobiologii, Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, została członkiem kolejnej międzynarodowej sieci badawczej IPERION CH Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage. Członkami IPERION CH są europejskie ośrodki naukowe, zajmujące się badaniami obiektów zabytkowych i dzieł sztuki oraz opracowywaniem strategii ich ochrony.

 


Odnośnik do strony: http://technologies.c2rmf.fr/labstech/index.php

Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznała nagrody w XLIX edycji Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych w dziedzinie rachunkowości.

Nagrodę II stopnia za najlepszą pracę doktorską otrzymał dr Paweł Zieniuk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Praca pt. „Rachunek wartości szacunkowych w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie” została przygotowana w Katedrze Rachunkowości Finansowej pod kierunkiem prof. dr hab. Bronisława Micherdy i prof. UEK dr hab. Katarzyny Świetli.


29 stycznia 2016 roku
Prof. Andrzej Chochół, Rektor UEK
propertynews.pl
"Wszystko o nieruchomościach komercyjnych w Małopolsce na Property Forum Kraków"

29 stycznia 2016 roku
Prof. Jan Czekaj

Rzeczpospolita
"Jak piromani biorą się do gaszenia pożaru"

28 stycznia 2016 roku
Jolanta Chmiel
agronews.com.pl
"Kierownictwo w komplecie. Prezes ARiMR powołał czterech nowych wiceprezesów"
ppr.pl
"Prezes ARiMR Daniel Obajtek powołał czterech nowych wiceprezesów"
wnp.pl
"ARiMR ma czterech nowych wiceprezesów"
stooq.pl
"Prezes ARiMR Daniel Obajtek powołał czterech nowych wiceprezesów"
stooq.com
"Prezes ARiMR Daniel Obajtek powołał czterech nowych wiceprezesów"
portalspozywczy.pl
"ARiMR ma czterech nowych wiceprezesów"
portalsamorzadowy.pl
"Ludzie z samorządów zdominowali ARiMR. Fajger, Szymańska, Tylenda i Chmiel nowymi wiceprezesami"
polskieradio.pl
"Kierownictwo ARiMR w komplecie. Prezes powołał 4 nowych wiceprezesów"
onet.pl
"Prezes ARiMR Daniel Obajtek powołał czterech nowych wiceprezesów"
gazeta.pl
"Prezes ARiMR Daniel Obajtek powołał czterech nowych wiceprezesów"
farmer.pl
"Prezes ARiMR Daniel Obajtek powołał czterech nowych wiceprezesów"
biznes.pl
"Prezes ARiMR Daniel Obajtek powołał czterech nowych wiceprezesów"
rolnikpolski.pl
"Prezes ARiMR Daniel Obajtek powołał czterech nowych wiceprezesów"
kulturawsi.pl
"Kierownictwo ARiMR w komplecie"
gospodarz.pl
"Kierownictwo ARiMR w komplecie. Czterech nowych wiceprezesów"
farmer.pl
"Kolejna nominacja na stanowisko zastępcy prezesa ARiMR"

28 stycznia 2016 roku
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
Gazeta.pl
"Kraków planuje pierwszy światowy szczyt Ekonomii Otwartych Oczu"
infokrakow24.pl
"Open Eyes Economy Summit: Kraków gospodarzem światowego szczytu"
krakow.pl
"Kraków gospodarzem światowego szczytu"
onet.pl
"Kraków: Pierwszy taki szczyt. "Przewyższamy Warszawę""
portalsamorzadowy.pl
"Open Eyes Economy Summit: Kraków gospodarzem światowego szczytu"
stooq.com
"Kraków planuje pierwszy światowy szczyt Ekonomii Otwartych Oczu (OEES)"
wkrakowie.pl
"OEES - Kraków gospodarzem światowego szczytu"
wp.pl
"Kraków planuje pierwszy światowy szczyt Ekonomii Otwartych Oczu (OEES)"
wp.pl
"Kraków planuje pierwszy światowy szczyt Ekonomii Otwartych Oczu (OEES)"
wyborcza.biz
"Kraków planuje pierwszy światowy szczyt Ekonomii Otwartych Oczu"
goniecmalopolski.pl
"Kraków gospodarzem światowego szczytu"
msp.krakow.pl
"Kraków gospodarzem światowego szczytu"

28 stycznia 2016 roku
Mariusz Stecki,
absolwent UEK
Dziennik Gazeta Prawna
"twarzebiznesu.pl"

 

28 stycznia 2016 roku
Elżbieta Cegła    
Dziennik Polski
Polska Dziennik Łódzki
Polska Dziennik Zachodni
Polska Gazeta Krakowska
Polska Głos Wielkopolski
"Nowoczesna gospodarka musi opierać się na wiedzy"

28 stycznia 2016 roku
Jacek Krzemiński
Gazeta Bankowa
"Mam marzenie"


28 stycznia 2016 roku
Jan Pamuła
Rzeczpospolita
Brakuje strategii dla lotnictwa

27 stycznia 2016 roku
Maria Sierpińska
pap.pl
"GRUPA LOTOS SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A."
money.pl
"LTS Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A."
inwestycje.pl
"GRUPA LOTOS: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A."
interia.pl
"LOTOS (LTS): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A."
gpwmedia.pl
"Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A."
gpwinfostrefa.pl
"GRUPA LOTOS SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A."
Dziennik Gazeta Prawna
"Skarb wymienił radę Lotosu"


27 stycznia 2016 roku
Krzysztof Zawadzki
wnp.pl
"Były wiceprezes Taurona w zarządzie Kopeksu"
pap.pl
"KOPEX SA Powołanie osoby zarządzającej."
nettg.pl
"Górnictwo: zarząd Kopeksu się powiększył"
money.pl
"KPX powołanie członka Zarządu"
inwestycje.pl
"Skrócona nazwa emitenta KOPEX S.A. Temat Powołanie osoby zarządzającej."
interia.pl
"KOPEX (KPX): Powołanie osoby zarządzającej. (raport nr 10/2016)"
gpwmedia.pl
"Powołanie osoby zarządzającej."
gpwinfostrefa.pl
"KOPEX SA Powołanie osoby zarządzającej."


26 stycznia 2016 roku
Kadra GAP AZS UEK
futmal.pl
"KLF: Dream Team Lex górą w meczu na szczyci"
sportowetempo.pl
"16 drużyn zagra w weekend w Memoriale im. Stanisława Syrdy"

26 stycznia 2016 roku
Halina Siodłak
przeglad.olkuski.pl
pap.pl
inwestycje.pl
interia.pl
gpwmedia.pl
gpwinfostrefa.pl
bankier.pl
"GMINA OLKUSZ: Odwołanie osoby zarządzającej, powołanie osoby zarządzającej"


26 stycznia 2016 roku
Prof. Jerzy Hausner
onet.pl
lubuskie.pl
"Polski Kongres Gospodarczy - stop biurokratyzacji!"

26 stycznia 2016 roku
Halina Siodłak
Polska Gazeta Krakowska
"Radni przeprowadzili na sesji rozmowę kwalifikacyjną z kandydatką na skarbniczkę"

26 stycznia 2016 roku
NZS UEK
krakow.studentnews.pl
"Sylwester Banaszkiewicz, producent filmu „80 milionów” gościem „Prawie kino” na UEK"

25 stycznia 2016 roku
Jolanta Chmiel
, absolwentka UE w Krakowie
arimr.gov.pl
"Kierownictwo ARiMR w komplecie"

25 stycznia 2016
Robert Kubala

Dziennik Polski
"Krakowscy liderzy"


23 stycznia 2016 roku
Prof. Filip Grzegorczyk
Dziennik Polski
"Tak silnej Małopolski jeszcze w Warszawie nie widzieliśmy"


23 stycznia 2016 roku
dr Jerzy Kołodziej
ekai.pl
"Powołano Pełnomocnika Koordynatora Generalnego ds. Projektu ŚDM Kraków 2016"

22 stycznia 2016 roku
Dr Michał Wiśniewski
architekci.pl
infoarchitekta.pl
sztuka-architektury.pl
news.o.pl
"Architektura w sztuce współczesnej. Polskie pawilony na Biennale Architektury w Wenecji. - 29.01/2016 Kraków"
"Spotkanie "Polskie pawilony na Biennale Architektury w Wenecji” "
"Architektura w sztuce współczesnej"

22 stycznia 2016 roku
Sławomir Gawlik
oohmagazine.pl
"SUKCES TO LUDZIE - Sławomir Gawlik"

25 stycznia 2016 roku
Michał Wiśniewski
irka.com.pl
"Architektura w sztuce współczesnej"

22 stycznia 2016 roku
dr Lech Górniak
Gość Niedzielny
Wpadamy w sieci

21 stycznia 2016 roku
Józefa Famielec
portalkomunalny.pl
"Jak najlepiej organizować i finansować zintegrowaną gospodarkę odpadami?"


21 stycznia 2016 roku
Prof. Józef Pociecha
dziennikpolski24.pl
"Co robią u nas Ukraińcy"
dzienniklodzki.pl
"Co robią u nas Ukraińcy"

21 stycznia 2016 roku
Marcin Kędzierski, Katedra Studiów Europejskich
Gazeta Pomorska
"Unia ma przed sobą większe problemy niż Polska"

21 stycznia 2016 roku
Prof. Józef Pociecha
Dziennik Polski
"Co robią u nas Ukraińcy"
"Ukraińcy szukają w Polsce pracy, a nie azylu"

20 stycznia 2016 roku
Miłosz Jabłoński
feedproxy.google.com
"Czy koncepcja „międzymorza” jest dzisiaj aktualna?"

21 stycznia 2016 roku
Prof. UEK Mariusz Andrzejewski
wyborcza.pl
wyborcza.biz
wpolityce.pl
wnp.pl
wgospodarce.pl
tvn24bis.pl
stooq.pl
tvn24.pl
stefczyk.info
rp.pl
pulsmedycyny.pl
propertynews.pl
polskieradio.pl
polskaprasa.pl
pb.pl
onet.pl
money.pl
interia.pl
infor.pl
gazeta.pl
biznes.pl
bankier.pl
"Ekspert: podatek bankowy jest potrzebny w Polsce""Mariusz Andrzejewski: Notowane przez instytucje finansowe w Polsce zyski sprawiają, że nie powinny mieć problemów z zapłaceniem podatku bankowego"
"Podatek bankowy. Ekspert uspokaja ws. wzrostu kosztów kredytów: "Na pewno znajdą się konkurencyjne podmioty, które tego nie zrobią""
"Podatek bankowy jest w Polsce potrzebny"

 

20 grudnia 2015 roku
Prof. Stanisław Mazur

Polityka
"Przyspieszają i zwalniają"

20 grudnia 2016 roku
Krakowska Szkoła Biznesu
Puls Biznesu
"Zaliczył Harvard, sprzedał TVN, wziął PZU"

19 stycznia 2016
Prof. Andrzej Wojtyna
Gazeta Wyborcza
"Nie majstrować przy niezależności NBP"

19 stycznia 106 roku
Tomasz Mikołajko
Polska Dziennik Zachodni
sport.pl
sportmarketing.pl
pilkanozna.pl
rynekinfrastruktury.pl

przegladligowy.com
"Zmiana w zarządzie spółki TS Podbeskidzie SA"
"Zmiany w radzie nadzorczej PLK"
"Mikołajko przeszedł z Piasta do Górali"
"Podbeskidzie Bielsko-Biała. Tomasz Mikołajko nowym prezesem klubu"
"Zmiany w Podbeskidziu"

19 stycznia 2016 roku
Prof. Jan Czekaj
Rzeczpospolita
"Nagły atak S&P na P&S?"

18 stycznia 2016 roku
Uniwersytet Dziecięcy
czasdzieci.pl
"Być jak Sherlock Holmes"

18 stycznia 2016 roku
Bożena Lublińska-Kasprzak
gazeta.pl
interia.pl
parkiet.com
pb.pl
polskieradio.pl
stooq.com
rp.pl
tvn24.pl
portalsamorzadowy.pl
wp.pl
wyborcza.biz

"Bożena Lublińska-Kasprzak nie będzie już prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości"
"Odchodzi prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości"
"Lublińska-Kasprzak odchodzi z PARP"
"PARP bez szefa. Lublińska-Kasprzak zrezygnowała"
"Lublińska-Kasprzak odchodzi z PARP (aktl.)"

18 stycznia 2016 roku
Klub Jageilloński UEK
radio.szczecin.pl
"Obniżony rating Polski. Ekonomiści o ewentualnych konsekwencjach"

17 stycznia 2016 roku
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
stefczyk.info
"Przemysł okrętowy zwiększył sprzedaż"
wgospodarce.pl
"Polski przemysł okrętowy zwiększył sprzedaż o 5-10 proc., ma pełny portfel zamówień"

15 stycznia 2016 roku
Prof. Jerzy Hausner, Katedra Administracji i Gospodarki Przestrzennej
bankier.pl
gazeta.pl
money.pl
pb.pl
polskieradio.pl
stefczyk.info
stooq.com
"Ekonomiści: Europa wraca na ścieżkę wzrostu; korzystne perspektywy Polski"
"Gospodarka Polski z dobrymi perspektywami. Eksperci o przyszłości naszego kraju i Europy"
"Korzystna perspektywa gospodarcza dla Polski"

15 stycznia 2016
Anna Zielonka, studenka UEK
Polska Dziennik Zachodni
"Kantyczka do Dąbrowy"

15 stycznia 2016
GAP AZS UEK
wspolnapogon.pl
"Z rekordem na Rekord"

14 stycznia 2016 roku
Jakub Kwaśny, Katedra Stosunków Międzynarodowych
timeto.pl
"Kultura została za drzwiami"
"Polityczne przetasowania z aresztowaniami w tle"
"Malowanie trawy na zielono"
"Bezrobocie nadal rośnie"

13 stycznia 2016 roku
Beata Rzepka
irka.com.pl
"Work-life balance. Jak osiągnąć równowagę w pracy i w życiu"

13 stycznia 2016 roku
Stanisław Skoczylas
kurierkolejowy.eu
"Zarząd PLK prezentuje plany na nowy rok"
rynekinfrastruktury.pl
"Nowy zarząd PKP PLK prezentuje plany na 2016 rok"

13 stycznia 2016 roku
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
gospodarkapodkarpacka.pl
"Strategia Rozwoju Powiatu Dębickiego przyjęta"
rdn.pl
"Powiat dębicki: Najdroższa strategia na Podkarpaciu"
pozytek.gov.pl
"Nabór kandydatów na ekspertów do wykazu prowadzonego w PO WER Nabór kandydatów na ekspertów do wykazu prowadzonego w PO WER: obszar"

11 stycznia 2016 roku
Prof. Jan Czekaj
Nowe Życie Gospodarcze
"Pożar w burdelu"

12 stycznia 2016 roku
Prof. Andrzej Wojtyna
Rzeczpospolita
"NBP będzie następny w kolejce do walca?"

9 stycznia 2016 roku
dr Bernard Bińczycki
pracaizdrowie.pl
"Default"

9 stycznia 2016 roku
Kadra GAP AZS
sportowebeskidy.pl
"Udane przetarcie"

9 stycznia 2016 roku
Dr Barbara Błyskal
Dziennik Polski
"Krakowski badacz odkrywa przeszłość amerykańskich Indian"

8 stycznia 2016 roku
prof. dr hab. Janusz Czekaj
Przegląd organizacji     
"ZBIGNIEW MALARA (REDAKCJA NAUKOWA) PRZYZWOITOŚĆ W ZARZĄDZANIU WYBRANE ZAGADNIENIA"
Rzeczpospolita
"Stracone ćwierćwiecze?"

8 stycznia 2016 roku
dr Piotr Sołtyk
WSPÓLNOTA
"Planowanie pracy audytora wewnętrznego"


8 stycznia 2016 roku
Koło Naukowe Informatyki
konferencje24h.pl
"12. Studencki Festiwal Informatyczny"

8 stycznia 2016 roku
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
pap.pl
"42. Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna"

 

8 stycznia 2016 roku
Adam Leszkiewicz
Nowa Trybuna Opolska
"Tworzymy silną grupę chemiczną, konkurencyjną na całym świecie"

8 stycznia 2016 roku
Prof. Jerzy Hausner, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
Polska Dziennik Zachodni
"Rejestr polskich grzechów głównych. Wielkich projektów nie widzę"

8 stycznia 2016 roku
dr Jan Trąbka
Dziennik Polski
"Na AGH o informatyce, i telekomunikacji"

5 stycznia 2016 roku
Małgorzata Bochenek,
absolwentka AE w Krakowie
sadeczanin.info
"Bochenek za Jękot. Pokoleniowa zmiana na stanowisku skarbnika w sądeckim starostwie."

5 stycznia 2016 roku
Rafał Brzoska, absolwent AE w Krakowie
Rzeczpospolita
"Rynek jest zmonopolizowany"

 

4 stycznia 2016 roku
dr Marek Benio, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
radiokrakow.pl

"Jak zarządzać finansami domowymi z głową?"

 

4 stycznia 2016 roku
Prof. Michał Gabriel Woźniak
wSieci
"Stres i rozum"

 

2 stycznia 2016 roku
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Gazeta Samorządu i Administracji   
"Polepszyć współpracę samorządów i organizacji pozarządowych"
Super Nowości
"PRZEPŁACILI ZA STRATEGIE"
powiatdebicki.pl
"Radni przyjęli Strategię Rozwoju Powiatu Dębickiego na lata 2015 – 2022"
30 października 2015
Małgorzata Mędrala-Natkaniec
gazetaprawna.pl
"RANKING 30 wschodzących gwiazd prawa"

 

28 października 2015
Anna Sienkiewicz-Rogowska, Absolwentka AE w Krakowie
portalfilmowy.pl
stooq.com
pulshr.pl
wawalove.pl
gazeta.pl
dzieje.pl
Anna Sienkiewicz-Rogowska dyrektorem Filmoteki Narodowej

 

28 października 2015
prof. Aleksander Surdej
polskieradio.pl
"Centralny rejestr podatników. Konieczność czy pole do nadużyć?"

 

28 października
Grzegorz Stech
pogorze24.pl
"Bezpieczniejsza i szybsza droga do Bobowej już otwarta"

 

28 października 2015
Lodołamacze 2015
wiadomoscihandlowe.com.pl
"KONKURS LODOŁAMACZE ROZSTRZYGNIĘTY"

 

28 października 2015
Rafał Sułkowski
rzeczpospolita.pl
"Gminy w klinczu przenoszą długi do spółek"

13. Festiwal Górski
climb.pl
4outdoor.pl
"PZU Głównym Sponsorem 13. Krakowskiego Festiwalu Górskiego"

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
edulandia.pl
"Rusza Światowy Tydzień Przedsiębiorczości"

 

27 października 2015
Marek Woźniczka, Absolwent AE w Krakowie
fakt.pl
"Nowa Huta czeka na remont"

 

23 października 2015
dr Piotr Stanek

Ogólnopolska Gazeta Finansowa
"FORUM TYGODNIA"

22 października 2015
Wojciech Ozdoba
portalsamorzadowy.pl
"Konkursu REVITARE: Kto zdobył nagrody i wyróżnienia?"

 

22 października 2015
prof. Jerzy Hausner, Katedra GAP UEK
nck.pl
"Kwartalnik naukowy „Kultura i Rozwój" i Platforma Multimedialna"


21 października 2015
Kinga Odziemek, studentka UE w Krakowie
oohmagazine.pl
"S4 rozbudowuje dział PR & Social Media"
wirtualnemedia.pl
"S4 rozwija dział PR & social media: Kurowska-Loedl i Hycka awansowały, Odziemek dołączyła"20 października 2015
prof. dr hab. Grażyna Śmigielska
archnews.pl
"Sprzedaż bezpośrednia inkubatorem mikroprzedsiębiorczości"
Ogólnopolska Gazeta Finansowa
"IV Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej"
networkmagazyn.pl
System DS/MLM inkubatorem mikroprzedsiębiorczości

 

18 października 2015
Leszek Szafran
manager.inwestycje.pl
"Nominacja: Leszek Szafran, FO Dębica"

16 października 2015
Marcin Smoron
gazetafinansowa.pl
"WHO IS WHO - RYNEK DORADZTWA HR"

15 października 2015
Piotr Kohman, Absolwent AE w Krakowie
gazetatransportowa.com.pl
"Klienci cenią wysoką jakość naszych usług"

 

14 października 2015
Magdalena Gadecka-Bukało
radiokrakow.pl
"Magdalena Gadecka-Bukało oficjalnie nową szefową Tarnowskiego Klastra Przemysłowego"
tarnow.pl
"Nowa prezes Tarnowskiego Klastra Przemysłowego "


 

12 października 2015
prof. Aleksander Surdej
polskieradio.pl
"Czy jesteśmy w stanie powstrzymać emigrację?"

 

12 października 2015
Agnieszka Pacut, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
ekonomiaspoleczna.pl
"Członkowie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej" 

 

9 października 2015
dr Marek Kudłacz

miasto.debica.pl
"Rozmawiali o Strategii Rozwoju Powiatu Dębickiego."

 

9 października 2015
dr Marek Ćwiklicki
miasto.debica.pl
"Rozmawiali o Strategii Rozwoju Powiatu Dębickiego." 

 

9 października 2015
Leszek Stanisław Szafran, Absolwent AE w Krakowie
automotivesuppliers.pl
"Zmiany w zarządzie FO Dębica"
gpwinfostrefa.pl
"FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA Powołanie członka Zarządu bieżącej kadencji"

 

8 października 2015
Jerzy Hausner, Katedra GAP UEK
pap.pl 
"Wciąż czeka nas dużo pracy na rynku pracy"
biblioteka-analiz.pl
"Kultura i rozwój"
nettg.pl
"Jestem przeciwny modelowi thatcherowskiemu"
dz.com.pl
"Przyszłość Śląska kryje się w rozumach"

 

8 października 2015
Rafał Brzoska,
Absolwent AE w Krakowie
Dziennik Gazeta Prawna
"Polska to dla niego za mało"
dlahandlu.pl
"Rafał Brzoska prelegentem VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu"
portalspozywczy.pl
"Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl prelegentem VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2015"

 

6 października 2015
Krzysztof Zawadzki
manager.inwestycje.pl
kierunekenergetyka.pl
media.tauron.pl
wirtualnemedia.pl
wnp.pl
cogito.com.pl
gospodarkaslaska.pl
interia.pl
reo.pl
cire.pl
"Krzysztof Zawadzki Prokurentem w Tauronie"

 

6 października 2015
Magdalena Gadecka-Bukało,
Absolwentka UEK
tarnow.pl
"Konkurs rozstrzygnięty"

 

6 października 2015
Sabina Załupska, Absolwentka UEK
alebank.pl
"Bankowość spółdzielcza: Banki spółdzielcze w świetle CSR" 

 

5 października 2015
Marek Straszak
parkiet.com
„To idzie młodość"
analizy.pl
"Nowy zarządzający w Union Investment TFI"

ceo.com.pl
"Marek Straszak dołączył do zespołu asset allocation w Union Investment TFI"

 

3 października 2015
Katarzyna Hołuj,
Studentka UEK
Dziennik Polski
"Blondynka na 5 plus"

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip